Integritetspolicy

Denna integritetspolicy uppdaterades i februari 2019. Den kan komma att uppdateras vid behov.

Vem är jag?

Jag heter Nicola Monchy och jag är översättare. Jag arbetar under firmanamnet SvenFren Translations SARL. Jag är baserad i Frankrike och som sådan omfattas jag av kraven i EU:s Dataskyddsförordning, nedan GDPR. Du kan kontakta mig genom att skriva till [email protected] eller använda kontaktuppgifterna på min hemsida.

Varför behandlar jag dina personuppgifter?

Jag behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

  • ta fram offerter och fakturera beställda arbeten,
  • tillhandahålla en översättning eller redigeringstjänst som du vill ha,
  • begära en korrekturläsning från dig, och/eller
  • uppfylla lagkrav.

Personuppgifter som behandlas kan innehålla ditt namn, din postadress, e-postadress, telefonnummer och momsnummer (inklusive ditt personnummer där de är desamma). Jag kan även komma att behandla bankuppgifter samt annan personlig information som skickats med uttryckligt syfte att översättas eller redigeras. All data samlas på lösenordskyddade datorer med externt och uppdaterat virusprogram samt VPN för att säkerställa säkerheten, och är inte tillgängliga för tredje part. Jag avslöjar inte dina personuppgifter för obehöriga tredje parter.

Jag kan vidare komma att behandla dina personuppgifter för vissa marknadsföringsändamål, exempelvis mejlutskick och nyhetsbrev. Vid direkt marknadsföring kommer du alltid att beredas tillfälle att tacka nej till fortsatt behandling för detta ändamål.

Juridiska skäl

Jag behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt samt på grund av ovan angivna ändamål. Den rättsliga grunden för denna behandling är således för att fullgöra ett avtal med dig, eller för att vidta åtgärder på begäran av dig innan ett sådant avtal ingås (GDPR art 6.1 b). Jag kan inte träffa avtal om utförande av tjänster utan att jag får sådana uppgifter. Vidare har jag att iaktta vissa rättsliga plikter (såsom t ex bokföringslagstiftning), varför jag även kan komma att behandla personuppgifter på denna grund (GDPR art 6.1 c). Slutligen kan jag komma att behandla dina uppgifter i marknadsföringssyfte, då mitt berättigade intresse att marknadsföra mina tjänster väger tyngre än ditt intresse av att dina uppgifter inte behandlas för detta ändamål.

Vem kan ha tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av mina personuppgiftsbiträden (t ex leverantörer av IT-tjänster, eller annan underleverantör såsom korrekturläsare eller översättare). Jag tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med sådana aktörer innan de behandlar dina personuppgifter. Andra mottagare av personuppgifter kan t ex även vara min revisor eller myndighet som jag är skyldig att skicka information till.

I vissa fall kan även personuppgifter komma att överföras till land utanför EU. Sådan överföring sker inte utan att jag dessförinnan vidtar lämpliga och passande skyddsåtgärder (t ex genom att mottagaren tecknar så kallade standardklausuler om de inte är anslutna till EU -US Privacy Shield).

Hur länge håller jag dina personuppgifter?

För det fall mina texter innehåller personuppgifter, sparar jag dessa i 10 år. Om du ber mig att radera texter innan perioden har löpt ut, kan jag inte hållas ansvarig för frågor eller anspråk på innehållet, eftersom jag inte har möjlighet att verifiera riktigheten i originalinnehållet. Jag sparar i övriga fall dina personuppgifter så länge som krävs enligt lag (såsom bokföringslagstiftningen).

Din rätt att få tillgång till dina uppgifter

Du kan kontakta mig när som helst för att begära tillgång till dina personuppgifter, eller att be mig att rätta eller radera personuppgifterna. Du har vidare rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen i den mån behandling sker enligt art 6.1 f (intresseavvägning). Jag kommer att vidta åtgärder utan dröjsmål och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av din begäran.

Din rätt att klaga

Om du har några frågor om hur jag behandlar dina personuppgifter, vänligen kontakta mig. Du har också rätt att lämna in ett klagomål hos relevant tillsynsmyndighet (i Frankrike www.cnil.fr).

Om cookies

Cookies är små datafiler som skapats av en webbplats och lagras på din dator eller mobilenhet. Jag använder cookies på min hemsida för att visa innehållet på svenska eller engelska. För information om cookies på min hemsida, se min Cookies policy.